1. Bouppteckning och arvskifte

Bouppteckning och arvskifte

När någon dör måste enligt lagen en bouppteckning upprättas och ett arvskifte genomföras. Det finns en hel del att tänka på och du kommer förmodligen möta ord och uttryck som är nya för dig, men du får alltid professionell och trygg hjälp av begravningsbyråns jurister.

Bouppteckningen är den handling som visar vilka som är dödsbodelägare och utgör underlag för att tillgångarna blir fördelade på rätt sätt mellan dessa. Bouppteckningen innehåller vidare en värdering av samtliga tillgångar och skulder i dödsboet per dödsdagen liksom uppgifter om vilka konton och värdepapper som finns. Bouppteckningen måste uppvisas för att kunna sälja fastigheter och värdepapper samt för att kunna avsluta bankkonton. En bouppteckning är en legitimationshandling för dödsboet.

Arvskiftet är den handling som i detalj visar vad var och en av dödsbodelägarna ärver. Arvskiftet skall godkännas och undertecknas av alla arvingar. Ett skriftligt arvskifte är inte obligatoriskt men rekommenderas alltid om flera arvingar finns. På så vis slipper man onödiga diskussioner i framtiden om vem som ärvde vad.

Bouppteckning

En bouppteckning visar vilka som är delägare i dödsboet och innehåller en skriftlig sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen måste göras inom tre månader efter dödsfallet. Det ska upprättas av två utomstående personer. Senast en månad efter upprättandet ska bouppteckningen lämnas in till skattemyndigheten.

Dödsboanmälan

Finns det ingen fastighet och inga tillgångar, utöver de som täcker begravningskostnaderna, i ett dödsbo kan en enklare form av bouppteckning göras av Socialförvaltningen. Den kallas dödsboanmälan.

Bouppteckningsförslag från din begravningsbyrå

När vi hjälper till med bouppteckningen sammanställer vi, med hjälp av uppgifter från bouppgivaren, ett bouppteckningsförslag som vi presenterar vid själva förrättningen. Därefter färdigställs bouppteckningen av oss och sänds för godkännande och undertecknande av bouppgivaren. Det brukar ta en till två månader. Bouppteckningen ska därefter lämnas in till skattemyndigheten för registrering. Det tar normalt ca två månader. Sammantaget får man räkna med att det går fyra till fem månader från bouppteckningsförrättningen fram till en registrerad och klar bouppteckning.

Förvaltning av dödsbo

Räkningar ska betalas, konton, abonnemang och kontrakt sägas upp eller ändras, deklarationer ska göras och kontakter med myndigheter skötas, lösöre, fast egendom och andra tillgångar säljas eller skiftas ut och så vidare. Dödsboet ska förvaltas fram till arvskiftet och någon måste göra det. Vill du slippa lägga ner tid och kraft själv kan du vara skönt att ta hjälp av en utomstående med förvaltningen. Din begravningsbyrå garanterar och ser till att förvaltningen av dödsboet blir objektivt och ordentligt skött. Du kan få hjälp med hela förvaltningen eller vissa delar av den.

Arvskifte

När bouppteckningen är registrerad och om det finns flera dödsbodelägare, ska ett arvskifte förrättas. Arvskiftet är den handling som i detalj visar vad var och en av dödsbodelägarna ärver. Är det många dödsbodelägare, eller ett komplicerat dödsbo är det bästa att anlita en utomstående.

Din begravningsbyrå kan hjälpa dig att upprätta en arvskifteshandling som samtliga dödsbodelägare får godkänna och skriva under. Därefter ser vi till att arvet fördelas mellan arvtagarna.

Sambor

Reglerna som rör sambor finns i sambolagen. De behandlar bara gemensam bostad och bohag som skaffats för gemensam användning. Andra tillgångar som t ex bil, båt, fritidshus, bankmedel berörs inte av sambolagen.

Sambor ärver inte varandra enligt lag. För att de ska ärva varandra måste man upprätta ett testamente. Det gäller även om man har gemensamma barn. Som sambo kan ni avtala bort sambolagen.

Testamente

Ett testamente reglerar vem som ska ärva vad. Om den avlidne har skrivit ett testamente så får de anhöriga reda på det vid dödsfallet. Det är tyvärr alldeles för vanligt att ett testamente är felaktigt eller bristfälligt skrivna och inte får det utfall som den avlidne har tänkt sig. Det beror ofta på att familjesituationen är i många fall mer komplicerad idag och att man inte känner till de lagregler som påverkar arvet.

Vill du själv skriva ett testamente är det därför alltid bäst att få professionell hjälp av till exempel din begravningsbyrå. De erbjuder dig också trygg förvaring och bevakning av originaltestamentet i Livsarkivet.

Hittar du inte det du söker?

Ring oss så hjälper vi dig

020-99 99 00

 

Vill du bli kontaktad av oss