Hitta hit
  1. Juridik

Juridik

Oavsett var i livet Ni står, så påverkar juridiken Er vardag. Våra erfarna jurister på Verahill Familjejuridik arbetar dagligen med familjerättsfrågor.

Ni når dem på 08-544 732 85. Juristerna heter Trine Syversen, Björn Nordling, Veronika Békefy och Johanna Hallsénius.

Vad är bouppteckning?

Bouppteckningen är en uppteckning av den avlidnes och eventuell make/makas tillgångar och skulder och skall göras snarast efter dödsfallet, dock senast efter tre månader.
Bouppteckningen skall inlämnas till Skatteverket inom en månad efter upprättandet.

En bouppteckning ska förrättas av två kunniga och trovärdiga gode män som ej får vara dödsbodelägare, efterarvinge eller ombud för någon av dem.

Till bouppteckningsförrättningen skall legala arvingar, universella testamentstagare och efterarvingar kallas. Efterlevande make och sambo skall alltid kallas oavsett om han eller hon är dödsbodelägare.

I stället för bouppteckning kan man under vissa förutsättningar göra en så kallad dödsboanmälan. Det kan ske om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Ingår fastighet eller tomrätt i boet måste bouppteckning göras. Ditt kommundelskontor hjälper dig med dödsboanmälan.

Varför måste en bouppteckning göras?

En registrerad bouppteckning har flera funktioner.

1. Legitimitetshandling som utvisar vilka som är dödsdelboägare (bl.a. vid ansökan om lagfart)
2. Underlag för arvsskifte
3. Underlag för fordringsägare att bevaka sina fordringar på dödsboet.
4. Underlag för bedömande efterarvingarnas rätt (det vanligaste exemplet är gemensamma barn eller syskon/syskonbarn till den först avlidne maken).

Vilka ärver om det inte finns något testamente?

Om någon avlider utan att efterlämna make/maka

1. Den avlidnes barn. Om något barn avlidit, träder dess eventuella avkomlingar in. Omyndiga delägare representeras av förmyndare eller god man.
2. Föräldrar, om den avlidne inte efterlämnar avkomlingar. I avliden faders/moders ställe ärver hans eller hennes barn det vill säga hel- eller halvsyskon till den avlidne; i avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar in.
3. Farföräldrar och morföräldrar, om den avlidne inte efterlämnar någon arvinge enligt tidigare punkter. Är någon av dem död kallas istället hans eller hennes barn det vill säga den avlidnes farbröder, fastrar, morbröder och mostrar. Kusiner och övriga släktingar är uteslutna från arv.
4. Efterlevande sambo har inte automatisk arvsrätt.
5. Allmänna arvsfonden, om den avlidne saknar arvsberättigade släktingar och testamente ej finns.

Om den avlidne efterlämnar make/maka?

Den avlidnes maka ärver hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, med undantag för så kallade särkullbarns, det vill säga den avlidnes barn som inte är gemensamt med den efterlevande maken, arvsrätt. De har rätt att få ut sitt arv omedelbart.
Den efterlevande maken har dock alltid, om egendomen räcker till, rätt att som arv efter den avlidne få ut så mycket att detta, tillsammans med vad som tillhör den efterlevande makens som enskild egendom och vad som tillfaller den efterlevande maken genom bodelning och testamente av den avlidne, motsvarar fyra basbelopp vid tiden för dödsfallet.
Om det som den efterlevande maken har rätt att behålla enligt basbeloppsregeln inkräktar på ett särkullbarns arvsrätt så blir särkullbarnets rätt till arv uppskjuten. Särkullbarnet blir då i motsvarande mån efterarvinge.

Den avlidnes och den efterlevande makens gemensamma barn får ut sitt arv först efter båda föräldrarnas bortgång. (Dessa barn är så kallade efterarvingar.)

Om den avlidne saknar barn erhåller den avlidnes släktingar enligt punkt 2 sitt arv först sedan den efterlevande maken har avlidit. (Dessa släktingar är så kallade efterarvingar.)

Sambo kan har arvsrätt i bostad och bohag införskaffat för gemensamt boende.

Vad är ett testamente?

Testamente är ett ensidigt förordnande varigenom en person förfogar över sin kvarlåtenskap för dödsfalls skull. För testamente uppställs vissa formkrav. Testamentet måste vara skriftligt och undertecknat av testatorn i närvaro av två ojäviga testamentsvittnen. Testamentsvittnen måste vara närvarande samtidigt och de skall känna till att det är ett testamente de bevittnar.

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal är ett avtal där samborna eller blivande samborna, kommer överens om att sambolagens regler om bodelning inte skall gälla mellan dem utan vardera parten behåller sina tillgångar vid en separation. Det kan t.ex. vara aktuellt om man äger olika andelar av en bostad och man vill vara säker på att den delas i enlighet med ägandet vid en eventuell bodelning.
Sambolagens regler om bodelning omfattar endast bostad och bohag som anskaffats för gemensamt bruk. Som samboegendom räknas inte egendom som i huvudsak används för fritidsändamål eller t.ex. bil.

Vad är äktenskapsförord?

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket de bestämmer att viss egendom eller all egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Äktenskapsförord kan även omfatta all den egendom makarna skaffar sig i framtiden liksom avkastning av egendomen.
Båda makarna måste vara överens innan handlingen upprättas och handlingen skall registreras hos Skatteverket.

När upprätta gåvobrev?

Gåvor av viss karaktär kräver att ett gåvobrev upprättas för att gåvan skall vara giltig. Det krävs t.ex. att det upprättas ett gåvobrev om man vill ge bort en fastighet. Utan skriftligt gåvobrev kan gåvotagaren inte få lagfart på fastigheten. I gåvobrev kan gåvogivaren även ställa villkor att t.ex. gåvan skall vara mottagarens enskilda egendom eller att givaren skall äga nyttjanderätt till gåvan.
En gåva mellan makar måste registreras hos Skatteverket.

Vad innebär en bodelning under bestående äktenskap?

Bodelning under bestående äktenskap kan göras för att åstadkomma en utjämning av ägandet redan under bestående äktenskap t.ex. att överföra en del av fastighet. Bodelningen måste föregås av en anmälan till Skatteverket. Egendom som make erhåller i bodelning förblir giftorättsgods.

Hittar du inte det du söker?

Ring oss så hjälper vi dig

020-99 99 00

 

Vill du bli kontaktad av oss